အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ လစာတိုးျမႇင့္


ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ႏိုင့္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး ခံစားခြင့္ျပဳျခင္း

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး၏ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္၊ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) မတ္လ ၁၄ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကျငာစာအမွတမ္ ၁၀၀/ ၂၀၁၂ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ၀န္ထမ္းမ်ားအား စား၀တ္ေနေရး သက္သာေခ်ာင္လည္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ လက္ရွလစာအျပင္ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ (က်ပ္သံုးေသာင္းတိတိ) ခံစားခြင့္ျပဳရန္ကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရဌာန္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေန႔စားအလုပ္သမ်ားမ်ား၏ လုပ္ခကို အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႔ (၈) နာရီအတြက္ လက္ရွိသက္မွတ္ထားေသာ လုပ္ခ (က်ပ္တစ္ေထာင့္တစ္ရာတိတိ) အေပၚတြင္ ေထာက္ပံံေၾကး (က်ပ္တစ္ေထာင္တိတိ) ကို ထပ္မံခံစားခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စဥ္လုပ္ခ (က်ပ္ႏွစ္ေထာင့္တစ္ရာတိတိ) ခံစားခြင့္ျပဳရန္ကိုလည္းေကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ ခံစားခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Advertisements

ေျပာခ်င္တဲ့စကားေလးေတြ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s