မင္းက ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္ေသးတယ္။


သူေဌး : “ဘာ… ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္တယ္ ဟုတ္လား?
တစ္ႏွစ္မွာ(၃၆၅)ရက္ အလုပ္လုပ္လို႔ရတယ္။
တစ္ႏွစ္မွာ(၅၂)ပတ္ရွိတဲ့အထဲ တစ္ပတ္မွာ(၂)ရက္ မင္းအနားရေတာ့ (၂၆၁)ရက္ပဲ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က်န္တယ္။
တစ္ရက္မွာ (၁၆)နာရီ မင္းအလုပ္မလုပ္ဘူး။ တစ္ရက္(၁၆)နာရီနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ ရက္(၁၇ဝ)ႏုတ္ေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၉၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။
တစ္ရက္ကို မိနစ္(၃ဝ) မင္း…ေကာ္ဖီေသာက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ(၂၃)ရက္ရွိေတာ့ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္က (၆၈)ရက္ပဲက်န္တယ္။
တစ္ရက္မွာ(၁)နာရီ မင္းထမင္းစားတယ္။ ဒါနဲ႔(၄၆)ရက္ႏုတ္လိုက္ေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၂၂)ရက္ပဲက်န္တယ္။
တစ္ႏွစ္မွာ (၂)ရက္ေလာက္ မင္း ေဆးခြင့္ယူေသးတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၂ဝ)ရက္ပဲက်န္တယ္။
တစ္ႏွစ္မွာ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ၊ ရံုးပိတ္ရက္ေတြက (၅)ရက္ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္က (၁၅)ရက္ပဲက်န္တယ္။

ကုမၸဏီက တစ္ႏွစ္မွာခြင့္(၁၄)ရက္ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ မင္းအလုပ္ခ်ိန္က (၁)ရက္ပဲက်န္တယ္။
ဒါနဲ႔မ်ား မင္းက ခြင့္တစ္ရက္ယူခ်င္ေသးတယ္။ ဟုတ္လား?

Advertisements

ေျပာခ်င္တဲ့စကားေလးေတြ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s