စကားေျပာနည္း


စကားေျပာနည္း ၁ဝ-မ်ဳိး

(၁) ေရကူးညာတင္စကား- လိုရာဆိပ္ကမ္းကို ေရညာကတင္၍ကူးမွေရာက္ သကဲ့သို႔

”မိမိလိုရာေရာက္ေအာင္ႀကိဳတင္၍ စကားပိုျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း။”

(၂) ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးစကား- ေကာက္ပင္ကို လက္တစ္ဘက္ျဖင့္ ျမဲျမံ စြာဆုပ္၍ တံစဥ္ျဖင့္အရင္းကရိတ္ျဖတ္လွ်င္လက္တြင္ရွိသမွ်စပါးကိုရသကဲ့သို႔

”သူဆိုေသာစကား မိေအာင္ဖမ္းကိုင္ၿပီးမွ ျပတ္စဲေအာင္ေျပာဆိုျခင္း။”

(၃) ေရစီးေဖါင္ဆန္စကား- လိုအင္ဆႏၵ ရွိသမွ်ေသာအရာဝတၳဳတို႔ကို ေဖါင္တြင္ တင္၍ ျဖည္းညႇင္းစြာ ဆန္တက္သြားလွ်င္ လိုအင္ကိစၥၿပီးသကဲ့သို႔

”ေျခသိမ္း ေခါင္းပိုက္ပမာ ဟပ္စပ္၍ ၿပီးျပတ္ေအာင္ေျပာဆိုျခင္း။”

(၄) အိုးတန္ဆန္ခတ္စကား- အိုးႏွင့္ဆန္ တန္႐ံုထည့္၍ခ်က္လွ်င္ ေကာင္းစြာ က်က္နပ္ သကဲ့သို႔

”ကိုယ္ႏွင့္ဂုဏ္အင္တန္႐ံု မယုတ္မလြန္ေျပာဆုိျခင္း။”

(၅) ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕စကား- က်ည္ေပြ႕ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ဆီပြတ္လွ်င္ ဆီထြက္၍ မိမိအလိုကိစၥၿပီးသကဲ့သို႔

”လိုရာကိစၥၿပီးေစျခင္းငွာ ထုိစကားကိုပင္အထပ္ထပ္ေျပာဆိုျခင္း။”

(၆) ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္စကား- ဆင္ထိုးေဝွ႔မည္လိုက္လွ်င္ တိမ္းေရွာင္ဖယ္ေသြ လြတ္ရာ၌ ေျပးလႊဲကာေနရသကဲ့သို႔

”ကိုယ့္ထံသို႔ေရာက္မည့္စကားကို ေရွာင္လႊဲ၍ေျပာဆိုျခင္း။”

(၇) ေတာင္သူယာခုတ္စကား- ေတာင္သူလယ္သမားတို႔သည္ မိမိတို႔ တည္ ခုတ္မည့္ လယ္ယာ ေျမကြက္၌ ေရွးဦးစြာ ျခံဳပိတ္ေပါင္းႏြယ္ သစ္ပင္ငယ္ တို႔ကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းၿပီးမွသာ သစ္ပင္ႀကီးတို႔ကို ခုတ္ထြင္ဖိလွဲသကဲ့သို႔

”စကားငယ္ကို ေျပာဆိုၿပီးမွ စကားႀကီးကို ဖိစီး၍ ေျပာဆိုျခင္း။”

(၈) ၾကက္ဆုတ္ ခြပ္ပစ္စကား- ၾကက္ခြပ္ရာ၌ ေနာက္ဆုတ္ဟန္ျပဳ၍ခြပ္မွသာ ခြပ္ပစ္သကဲ့သို႔

”သူ႔စကားအလိုသို႔ လိုက္တန္ကလိုက္၍ စီးသာမွစီးလ်က္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္း။”

(၉) ေရစစ္ပမာစကား- ဓမၼက႐ိုဏ္ေခၚ ေရစစ္ကိုေရတြင္ႏွစ္ကာ ျပည့္မွ အေပါက္ကို ပိတ္၍ဆြဲယူလိုက္လွ်င္ ေရမထြက္ႏိုင္သကဲ့သို႔

”သူတစ္ပါးေျပာဆိုခြင့္မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔၍ေျပာဆိုျခင္း။”

(၁ဝ) ခက္တင္ ေမာင္းနင္းစကား- ေမာင္းနင္းေသာသူသည္ တစ္ဘက္လိုက္ပါ တိမ္းေစာင္းလြန္းလွ်င္ အတင္ခက္၍ မတိမ္းမေစာင္းနင္းရသကဲ့သို႔

”ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မတင္မက် ေျပာဆိုျခင္း။”

စကားေျပာနည္း ၁၅ နည္

၁ ။ အေလာတၾကီးကိစၥ~ေျဖးေျဖးေျပာပါ ။

၂ ။ အေရးတၾကီးကိစၥ~ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ ။

၃ ။ အေရးမၾကီးသည့္ကိစၥ~ဟာသေႏွာ၍ေျပာပါ ။

၄ ။ မပိုင္ႏိုင္ေသာကိစၥ~ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေျပာပါ ။

၅ ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ကိစၥ~ ကာလံေဒသံကိုက္၍ေျပာပါ ။

၆ ။ မေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ကိစၥ~ေျပာသင့္သူမွေျပာပါ ။

၇ ။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ကိစၥ~လူေတြ ့တိုင္းမေျပာပါနဲ ့ ။

၈ ။ သူတစ္ပါးကိစၥ~သတိထားၿပီးေျပာပါ ။

၉ ။ မျဖစ္ပ်က္ေသးသည့္ကိစၥ ~လက္လြတ္စပယ္မေျပာပါနဲ ့။

၁၀ ။ မလုပ္ႏိုင္ေသာကိစၥ~ၾကြား၀ါမေျပာပါနဲ ့ ။

၁၁ ။ သူတစ္ပါးထိခိုက္မည့္ကိစၥ~လံုး၀မေျပာရ ။

၁၂ ။ လင္မယားကိစၥ~တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေျပာပါ ။

၁၃ ။ ကေလးမ်ားကိစၥ~လမ္းေၾကာင္းညႊန္၍ေ ျပာပါ ။

၁၄ ။ မိမိ၏ကိစၥ~သူမ်ားမည္သို႔ေျပာသည္ကိုနားေထာင္ပါ ။

၁၅ ။ သက္ၾကီး၀ါၾကီးသူႏွင့္ေျပာလွ်င္~မ်ားမ်ားနားေထာင္ နည္းနည္းေျပာပါ

Advertisements

ေျပာခ်င္တဲ့စကားေလးေတြ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s